FN:s 17 Globala målen

Så här arbetar vi med FN:s Globala målen

Gårdshonung ägs av företaget Jakobsens A/S.

Jakobsens A/S vill göra mer för människorna och naturen som omger oss, och vi förhåller oss aktivt till FN:s 17 Globala målen för hållbar utveckling.

De Globala målen som antogs på FN-toppmötet 2015 har till syfte att bekämpa extrem fattigdom och svält, minska olikheter och bekämpa klimatförändringar, samt säkerställa en mer hållbar framtid för alla på jorden.

Vi är alla ansvariga för vår planets utveckling och för att delta i den förändring som behövs för att säkerställa våra barns framtid. Därför arbetar Jakobsens A/S kontinuerligt för att optimera vår insats inom följande fyra områden:

1) Miljö, klimat och ekologi, 2) Leverantörsstyrning, 3) Medarbetare, 4) Socialt engagemang

Detta gör vi för att minska vårt avtryck på jordklotet och anpassa våra förfaranden till vår omgivning.

Mål #1: Ingen fattigdom

Jakobsens A/S köper in Fairtrade-certifierad honung och vi har ett nära samarbete med utvalda leverantörer. Vi stöder på så sätt också små familjeägda biodlingar i världens utvecklingsländer.

Mål #3: God hälsa och välbefinnande

Jakobsens A/S ger stöd genom sponsoravtal, lokala och nationella hälsofrämjande åtgärder. Dessutom samarbetar vi med leverantörer som stöder utvecklingen av lokala hälsosystem i sina hemländer.

Mål #4: God utbildning för alla

Vi har fler elever anställda än normerna föreskriver.
Våra medarbetare utbildas och tränas löpande, via både interna och externa kurser.

Mål #6: Rent vatten och sanitet för alla

Vi övervakar och arbetar kontinuerligt för att minska vattenförbrukningen i vår produktion.

Mål #7: Hällbar energi för alla

Vi köper grön energi och har bytt till energisparlampor i både produktionslokaler och administrationslokaler.

Mål #8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Jakobsens A/S stöder utvecklingen av några av världens små lokalsamhällen, genom att köpa in honung från dem.

Mål #9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi håller våra faciliteter uppdaterade, så att vi inte genererar onödiga föroreningar och avfall.

Vi arbetar för kontinuitet, för att optimera våra arbetsflöden så att vi efterlämnar minsta möjliga miljöpåverkan.

Mål #10: Minskad ojämilikhet

Jakobsens A/S stöder via samarbetet med leverantörer i flera utvecklingsländer bekämpningen av den ojämlikhet som råder i dessa samhällen, exempelvis mellan rik och fattig och mellan könen.

Mål #11: Hållbara städer och samhällen

Jakobsen A/S stöder genom sponsoravtal det lokala föreningslivet och därmed trivsel i lokalområdet. Dessutom samarbetar vi med leverantörer som stöder utvecklingen av de lokala samhällena i sina hemländer.

Mål #12: Hållbar konsumtion och produktion

Utöver att vi skickar vår avfallspapp och -papper, från både produktion och administration, till återvinning, är 100 % av den papp och det papper vi använder FSC-certifierade.

Dessutom är huvuddelen av våra squeeze-flaskor för flytande honung tillverkade av återvunnen plast.

Mål #15: Ekosystem och biologisk mångfald

Jakobsens A/S ställer upp på det ekologiska tänkesättet, genom att köpa in ekologisk honung, både i Danmark och från våra leverantörer i utvecklingsländerna.

Mål #16: Fredliga och inkluderande samhällen

Jakobsens A/S är ett trovärdigt företag. Vi ställer höga krav på att våra leverantörer också ska vara det. Ett krav på utländska leverantörer är att de ansluter sig till vår uppförandekod, som är en beskrivning av Jakobsens etiska regler.
Jakobsens A/S accepterar enligt dessa naturligtvis inte några former av korruption.

Mål #17: Genomförande och globalt partnerskap

I kampen mot förfalskning av honung har Jakobsens A/S inlett nära samarbete med världens ledande laboratorier när det gäller analys av honung. Vi ser till att alltid använda de nyaste och bästa metoderna för att avslöja förfalskning av honung.

– Vi har respekt för naturen, varandra, produkten och olikheter.

Jakobsens A/S

CSR

En värdeskapande leverantör

Jakobsens A/S är ett värdedrivet företag. Vi inarbetar våra värden i allt vi företar oss. Därför bygger också denna CSR-rapport på våra fem värden. Klicka på var och en av dem för att se hur vi skapar värde.

 • 1CSR Politik
 • 2Miljö, klimat och ekologi
 • 3Medarbetare
 • 4Leverantörsstyrning
 • 5Socialt engagemang

”Vi är värdeskapande - när vi gör något, är det för att göra det bättre än det var”

Globala målen

Jakobsens A/S vill göra mer för människorna och naturen som omger oss, och vi förhåller oss aktivt till FN:s 17 Globala målen för hållbar utveckling.

De Globala målen som antogs på FN-toppmötet 2015 har till syfte att bekämpa extrem fattigdom och svält, minska olikheter och bekämpa klimatförändringar, samt säkerställa en mer hållbar framtid för alla på jorden.

Vi är alla ansvariga för vår planets utveckling och för att delta i den förändring som behövs för att säkerställa våra barns framtid. Därför arbetar Jakobsens kontinuerligt för att optimera vår insats inom följande fyra områden:

1) Miljö, klimat och ekologi, 2) Leverantörsstyrning, 3) Medarbetare, 4) Socialt engagemang

4 utvalda områden

Vår CSR-policy leder vår insats inom de fyra utvalda områdena och gäller följande:

 • Vi levererar hållbara lösningar inom plast och kartong.
 • Vi har en miljöpolicy som innehåller mål för att minska förbrukningen av vatten, el och gas.
 • Vi arbetar löpande för att en större del av vårt avfall ska återanvändas.
 • Alla råvaruleverantörer undertecknar vår Code of Conduct.
 • Vi granskar alla leverantörer i riskländer när det gäller socialt ansvar minst vart tredje år.
 • Vi har nolltolerans för korruption och förfalskning av honung.
 • Vi har nöjda och lojala medarbetare med låg sjukfrånvaro.
 • Våra medarbetare utbildas och tränas löpande genom interna och externa kurser.
 • Vi tar ansvar för den framtida arbetsstyrkan genom att alltid ha fler elever anställda än det mål som är uppsatt av den danska regeringen.
 • Utomlands stöder vi biodlare i Nicaragua och lokala arbetare genom att sälja Fairtrade-märkta produkter.

”Vi har respekt för naturen, varandra, produkten och olikheter”

Hos Jakobsens A/S bekräftar vi att vi agerar i ett sammanhang och att vi har ett ansvar för att det även i fortsättningen finns naturliga råvaror tillgängliga, som en viktig del av vårt företag. För att även i fortsättningen kunna driva företag i detta sammanhang är det viktigt att ta hand om vår miljö och använda så få resurser som möjligt.

Resursanvändning

Jakobsens A/S arbetar för att minska förbrukningen av el, vatten och gas i produktionen. Därför övervakas förbrukningen noga. Investeringar i minskning av förbrukningen har medfört att vi har uppnått stora minskningar när det gäller vatten, el och gas.

Jakobsens A/S försöker även minska förbrukningen av resurser genom att skicka papp och papper till återvinning. 100% av den papp och det papper vi använder till emballage är FSC-certifierat 2019-08-01. Denna certifiering är en säkerhet för att djur- och växtliv skyddas, samt att människorna som arbetar i skogarna är utbildade och arbetar under ordentliga villkor.

I slutet av 2019 övergick Jakobsens A/S dessutom till användning av återvunnen plast i huvuddelen av våra squeeze-flaskor. Målet är att de resterande plastemballagen också övergår till återvunnen plast under 2020.

Optimeringar

Som ett led i arbetet med att minska vår resursförbrukning har Jakobsens A/S genomfört många både små och stora ändringar av vårt dagliga arbetsflöde, vilket har minskat svinnet av råvaror i produktionen betydligt under perioden 2017 – 2018. Även om vi har uppnått mycket tillfredsställande resultat kommer vi ändå även i fortsättningen att bekämpa matspill och ha denna aspekt i fokus i vårt dagliga arbete.

Vi köper grön energi och har bytt till energisparlampor i både produktionslokaler och administrationslokaler.

Främja ekologi, hållbarhet och hälsa

En stor del av Gårdshonungs honungssorter är märkta med det svenska KRAV-märket. Det är användarens säkerhet för att honungen är tillverkad med statskontrollerade ekologiska tillverkningsmetoder och att hänsyn tagits till miljö, natur och djurens välfärd i produktionen.

”Vi är engagerade – vi står tillsammans , och är stolta över det vi tror på”

Hos Jakobsens A/S är 34 medarbetare anställda. Det är avgörande att alla trivs och har de nödvändiga kvalifikationerna för att skapa den kvalitetsprodukt som Jakobsens A/S är känt för.

God arbetsmiljö

Hos Jakobsens A/S är vi stolta över våra medarbetare. Det är vår vision att vara best in class inom medarbetarnöjdhet, för att vi tror på att nöjda och engagerade medarbetare gör skillnad. Därför genomfördes 2017 en undersökning om medarbetarnas nöjdhet och trivsel. Den visade att alla medarbetares allmänna nöjdhetsnivå var över medel. Dessutom visade undersökningen att våra medarbetare var lojala och ansvarsfulla, vilket skapar värde för företaget varje dag.
2019 valde vi att upprepa undersökningen, där 76 procent av medarbetarna svarade inom kategorierna ”mycket nöjd” eller ”nöjd”, vilket indikerar att tillfredsställelsen har utvecklats positivt, samtidigt som den totalt sett är hög. Dessutom svarar medarbetarna att det inte finns mobbning på arbetsplatsen och att de är lojala mot företaget och nöjda med sina jobb.

Vårt mål när undersökningen ska upprepas 2020 är att bibehålla den höga nivån av medarbetarnöjdhet. Vi kommer därför att aktivt samarbeta med våra medarbetare, arbeta för att uppnå våra mål och skapa en ännu bättre arbetsmiljö.

Hos Jakobsens A/S sätter vi hållbar medarbetarledning i högsätet, vilket innebär konstant fokus, inte bara på den fysiska, utan även den psykiska, arbetsmiljön. Våra chefer och mellanchefer tränas i att ta hand om den mänskliga resurs som medarbetarna utgör. Detta görs genom att hela tiden förebygga de obalanser som kan uppstå i den fysiska arbetsmiljön. Det kan vara under perioder med ökad arbetspress eller personliga utmaningar hos de enskilda.

Kvalitetsutbildning, anständiga jobb och ekonomisk tillväxt

Undersökningar utförda under 2018 visar att vart tionde företag förlorar order på grund av brist på fackutbildad arbetskraft. En stor del av förklaringen är att vi utbildar för få fackutbildade inom industrin. Hos Jakobsens A/S tar vi vårt ansvar på allvar och har därför satt upp målet att vi alltid ska ha minst två elever anställda, även om den fastställda normen är under en. Elevplatserna kan variera från produktion till kvalitet och administration, allt efter vårt behov.

I en specialbransch som honungsbranschen är det viktigt att vidareföra den expertkunskap som byggs upp under åren. Därför vidareutbildas och tränas medarbetarna regelbundet inom sitt arbetsområde och i de olika processerna i produktionen.

”Vi är trovärdiga – vi sätter handling bakom orden”

Jakobsens A/S är ett trovärdigt företag, där vi kan stå för våra produkter. För att säkerställa bästa möjliga produkter är ett nära samarbete med trovärdiga leverantörer helt avgörande.

Code of Conduct

Utöver att köpa honung i lokalområdet importerar Jakobsens A/S honung från hela världen. Under sommaren 2017 införde vi vår första Code of Conduct, som bygger på FN:s Global Compact. Denna Code of Conduct beskriver de etiska minimikraven för hur Jakobsens A/S vill driva företag. Vi ser det som vår plikt att påverka våra leverantörer att också följa dessa standarder. Under 2018 uppnådde vi att alla våra leverantörer anslöt sig till och undertecknade våra etiska regler i vår Code of Conduct. I framtiden ska alla nya leverantörer också mötas av kravet på att ansluta sig till Jakobsens A/S krav på etiskt korrekt företagsledning.

Upp till kamp mot korruption och förfalskning

De största hoten för honungsbranschen är korruption och förfalskning av honung, vilket Jakobsens A/S i hög grad upplever. Vi följer en nolltoleranspolicy för detta och vi förväntar oss att våra leverantörer efterlever denna policy. Detta uttalas både i det dagliga samarbetet med våra leverantörer och vid våra talrika leverantörsbesök. Dessutom åtar sig våra leverantörer att arbeta med den uppsättning etiska regler som är formulerade i vår Code of Conduct.

Jakobsens A/S har ett nära samarbete med världens ledande laboratorier i Tyskland, där råhonungen analyseras noga innan den tappas i Danmark. Jakobsens A/S sörjer, via vår omfattande analysplan, för att honungen alltid analyseras med de nyaste och bästa metoderna. Det görs för att säkra en ren och säker produkt varje gång för användarna.

”Vi är värdeskapande - när vi gör något, är det för att göra det bättre än det var”

Det är viktigt för Jakobsens A/S att stöda lokala, hälsofrämjande och företagsrelaterade initiativ och därmed skapa värde för både kunder, producenter och lokalsamhället.

Ekosystem och biologisk mångfald

Jakobsens A/S ska under 2020 påbörja arbetet med att lägga om ett område med tidigare lantbruksmark till ett naturligt, bi- och insektsvänligt område. Detta gör vi för att vi gärna vill hjälpa biodiversiteten på vägen och vara med och göra plats för djur och insekter, genom att skapa en plats där de naturliga processerna får fungera.

Följ utvecklingen i projektet på vår Facebook-sida från våren 2020.

Hållbar konsumtion och produktion

Under 2017 påbörjade Jakobsens A/S ett samarbete med en dansk honungstillverkare i Nicaragua. Här ligger tydligt fokus på människor, miljö och utveckling av lokalsamhället. Dessutom utbildas biodlare från hela Mellanamerika för att säkerställa fortsatt utveckling och produktion.

Dessutom stöder Jakobsens A/S biodlare i länder i tredje världen, via inköp av Fairtrade-certifierad honung. Fairtrade säkerställer att arbetarna får en rättvis lön och bättre arbetsvillkor. De Fairtrade-märkta honungstillverkarna kontrolleras löpande av tredje part, både föranmälda och icke föranmälda, för att säkerställa att de lever upp till de fastställda reglerna och standarderna.

Optimal produktion

Minimalt spill

Hos Jakobsens A/S har vi tydligt fokus på att minimera spill av livsmedel. Vi har därför också utvecklat och implementerat maskiner som säkerställer minsta möjliga spill.

Detta har resulterat i en minskning på 22 % under de tre senaste åren och vi arbetar även i fortsättningen för att optimera processen, så att vi kan förbättra oss.